Twisted Insane
Gunshots
[Verse 1: Farhang]
شکارِ گرگِ بیابونی ، نه نمیدونی کجا بودیم
تعارفی نداره بیاد کونی ، ببینی وسط خیابونیم
میدونی میکنم آلت قلمو ، توی فرج ورقه
اجاقِ کورِ قلمت نداره طلبه
الکی تو رپی ، غلطی اومدی
نداری هدفی ، خرابی علنی
کلاً هم عقبی
رفیقِ تو رگی نداری هولی جلبی
فرجی نمیشه دیگه رپ برات
جوری که میخونم بریزه حتی پَرای خودت و کفترات
هیشکی نبوده در حدم ، مخلصِ همه فرهنگم
من همونم که رد مغزم ، بده پَر پَر میشی حتما
زبون تو کون داره بد میشه تصویرش
یارو جمع میشه تفریقش ، تازه رد میده مرتیکه
کلماتم مثِ تک تیره ، از دستِ خودم دَر میره
به هر کی بگیره تخت میشه ، ویروسی میشه تکثیرش
اسیدی میشه تخریبش ، فکر میکنی که جادوییم
تکنیکو دیدی هالویی ، چقد فن بزنم به تو
یه بَند من میرینم به تو
خوراک جوجه دام آغلته ، ولی پروتکلتون که باطله
البته بگم مغلطه برا مَرد بده
ولی بدترش تو میکنی میزنی باز تو کار سفسطه
تاب نمیاری دست نده ، تبعیدی میشی رد میدی میری
بعدش هم میشی رپ زده ، درست مثلِ قبلنت
[Chorus: Nima Nimosh]
یه جهنمی ساختم از بهشتی که داشتم
چون واسشون مهم نبود و خودشون خواستن
شطرنجی نیستم ولی اونا رو میکنم آچمز
فکر میکنن بردن در حالی که الآن باختن
جام زهرو نوشیدن دارن میگردن پی پادزهر
من و [؟] کاری میکنیم ، که آدما برینن تا بشه آب قطع
اگر هم من تو چاه بیفتم باز واسم یه راه هست
چون کلماتم داره بالا سرشون میچرخه عین یه بالگرد
داره میره بالاتر ، ضربان کلماتم پاره کنه همه رو
فکر میکنن باحالن ولی ، ما اصا نمیکنیم بهشون توجه
حتی تا سال ها بعد هم نمیتونن بدن کار مثِ ما
ایران آمریکا باز اتحاد ، داریم پیش میریم با دلِ صاف
نداریم ما سانسور مثِ ساطور میره صاف توت حرفم
اینا همه خالطورن که تو کاهدون دنبالِ سوزنن
هر کی که آشغاله با یه گان شات میشی فاکد آپ رسما
فیستو چاک ماک میدم با کارد بدی صاف کار حتما

[Verse 2: Twisted Insane]
Somebody better be ready be comin' to blast
I hit you with chopper that properly burn the body when i put a foot up in your ass
Won't nobody last
We comin' to get you
They findin' their body parts up in they grass
And i be the last demon we get to grippin'
Ain't no one gonna beat him that's a wrap
Give em whatever they want
Hit em with venom when i get up in em
I bend and send em it was the begin now for you to come into the hunt
Some of you gonna be gone
Nobody waitin' but i be evadin'
I've already made i pack and take it
I promise you it will be done

Somebody had to shoot
It wasn't funny but i wasn't mad at you
Murderin' everyone
People was runnin' and doin' whatever they had to do
I'm glad that nobody made it i'm faded
And you don't want a n***a mad at you
Lumped up in the dump truck
They were ?lup chuck? and a bag of poop

Kill em one on one and won and put the bullet in faces
Ill be erasin'
Send me location
I will pull any minute so n***a you will not be waitin'
Fuck your hatin'
I'm in the drop top in the chop shop for the racin'
Anybody want it imma cook a n***a with the pop pop like its bacon
Are they gonna say hi to the monster
In the dark in the night time
When the wicked wanna come and play
I'm in it with the Prince of Persia plus the insane no stoppin'
Together ain't nobody fuckin' with us, now clicked up all day
[Chorus: Nima Nimosh]
یه جهنمی ساختم از بهشتی که داشتم
چون واسشون مهم نبود و خودشون خواستن
شطرنجی نیستم ولی اونا رو میکنم آچمز
فکر میکنن بردن در حالی که الآن باختن
جام زهرو نوشیدن دارن میگردن پی پادزهر
من و [؟] کاری میکنیم ، که آدما برینن تا بشه آب قطع
اگر هم من تو چاه بیفتم باز واسم یه راه هست
چون کلماتم داره بالا سرشون میچرخه عین یه بالگرد
داره میره بالاتر ، ضربان کلماتم پاره کنه همه رو
فکر میکنن باحالن ولی ، ما اصا نمیکنیم بهشون توجه
حتی تا سال ها بعد هم نمیتونن بدن کار مثِ ما
ایران آمریکا باز اتحاد ، داریم پیش میریم با دلِ صاف
نداریم ما سانسور مثِ ساطور میره صاف توت حرفم
اینا همه خالطورن که تو کاهدون دنبالِ سوزنن
هر کی که آشغاله با یه گان شات میشی فاکد آپ رسما
فیستو چاک ماک میدم با کارد بدی صاف کار حتما

[Verse 3: Nima Nimosh]
نمیدونم چرا اَ بچگی دارم ، تیکه اینو سرِ کی میکنم
اگه دو روز من تو این بازی نکردم من
نامردیا سریع پیله شدن
حالا همه دیدن که من دیوونه ام
میتونم به راحتی نرم بی اعتنام
انقد دیوونه ام میدونن نمیتونن حتی به راحتی منو بیمه کنن
چون خیلی مریضه مخم ، عینِ یه جونورم
پَ تو نیا جلو شبا ، نیام بالا سرت
توی خواب هم منو جایی دیدی فقط بدو برو
انگار چند نفرو کشتم
بدون که حتی میکُشمت یه روز تو رو
کاری نداره برام یه سگِ هار بشم
که تو خونِتون میره بالا غلو
داره میبینه منو با تاریکی میبینی عینِ بقیه نیستم
همیشه حاضرم واسه مبارزه
که تهش به مرگ میخوره بیشتر
همیشه میگیرم اون چیزی که میخوام
عین شیری که فکرِ شکارشه
تو هم نه میتونی بری کاری بکنی و
نه میتونی بدی دیس بک
من و مخم دیگه رد میده ، جون داره در حدی که
میکُشمت تو کوره میندازمت عینِ ممد بی چشم
آخه میدونی من یه نَمه قاطی دارم
عادتمه واسه ملت یه فَردِ جانی باشم
گوشتتو بدم گرگ بخوره ، بو گوه جسدت محلو بگیره
تو چنگِ من کسی بیفته ، حتی نمیتونه تا سحرو ببینه
میگه تو رو خدا دستم به دامنت ، بذار برم پیشِ خونوادم
ولی من با خنده فقط میگم بدونی گاییدن آدما شب و روز کارمه

[Chorus: Nima Nimosh]
یه جهنمی ساختم از بهشتی که داشتم
چون واسشون مهم نبود و خودشون خواستن
شطرنجی نیستم ولی اونا رو میکنم آچمز
فکر میکنن بردن در حالی که الآن باختن
جام زهرو نوشیدن دارن میگردن پی پادزهر
من و [؟] کاری میکنیم ، که آدما برینن تا بشه آب قطع
اگر هم من تو چاه بیفتم باز واسم یه راه هست
چون کلماتم داره بالا سرشون میچرخه عین یه بالگرد
داره میره بالاتر ، ضربان کلماتم پاره کنه همه رو
فکر میکنن باحالن ولی ، ما اصا نمیکنیم بهشون توجه
حتی تا سال ها بعد هم نمیتونن بدن کار مثِ ما
ایران آمریکا باز اتحاد ، داریم پیش میریم با دلِ صاف
نداریم ما سانسور مثِ ساطور میره صاف توت حرفم
اینا همه خالطورن که تو کاهدون دنبالِ سوزنن
هر کی که آشغاله با یه گان شات میشی فاکد آپ رسما
فیستو چاک ماک میدم با کارد بدی صاف کار حتما